Trong nghiên cứu này sử dụng thang đo chỉ số mô tả công việc (Job Descriptive Index JDI) do Smith et al (1969) thiết lập, vì JDI được đánh giá cao trong cả lĩnh vực nghiên cứu lẫn thực tiễn. Price (1997) cho rằng JDI là công cụ nên lựa chọn cho các nghiên cứu đo lường về mức độ thỏa mãn của nhân viên trong công việc. Chỉ trong 20 năm cuối thế kỷ 20, JDI được sử dụng trong hơn 600 nghiên cứu đã được xuất bản (Ajmi 2001). Nghiên cứu sử dụng 5 khía cạnh thành phần thỏa mãn công việc của Smith với nội dung chính sau

Các thành phần của thỏa mãn với công việc

 •    Bản chất công việc: liên quan đến những thách thức của công việc, cơ hội để  sử dụng các năng lực cá nhân và cảm nhận thú vị khi thực hiện công việc. Các yếu tố sau của bản chất công việc sẽ được xem xét gồm:

    Công việc cho phép sử dụng tốt các năng lực cá nhân.
    Công việc rất thú vị.
    Công việc có nhiều thách thức.
    Cơ sở vật chất và phương tiện làm việc.

Các thành phần của thỏa mãn với công việc

Các thành phần của thỏa mãn với công việc

 •    Cơ hội đào tạo và thăng tiến : liên quan đến nhận thức của nhân viên về các cơ hội được đào tạo, phát triển các năng lực cá nhân và các cơ hội được thăng tiến trong tổ chức. Các yếu tố về cơ hội đào tạo và thăng tiến được xem xét bao gồm:

    Chương trình đào tạo của công ty có hiệu quả tốt.
    Chính sách thăng tiến của công ty công bằng.
    Công ty thường xuyên nâng cao trình độ cho cán bộ nhân viên.
    Cơ hội phát triển cá nhân…….

 •    Lãnh đạo: liên quan đến các mối quan hệ giữa nhân viên và lãnh đạo cấp trên trực tiếp; sự hỗ trợ của cấp trên; phong cách lãnh đạo và khả năng của lãnh đạo thực hiện các chức năng của quản trị trong tổ chức. Các yếu tố về lãnh đạo được xem xét bao gồm:

    Cán bộ lãnh đạo gương mẫu.
    Cán bộ có lời nói và việc làm song hành.
    Sự tin tưởng đối với lãnh đạo
    Sự hỗ trợ của cấp trên khi cần thiết…..

 •      Đồng nghiệp : Là những cảm nhận liên quan đến các hành vi, quan hệ với đồng nghiệp trong công việc tại nơi làm việc, sự phối hợp và giúp đỡ nhau trong công việc với các đồng nghiệp. Các yếu tố về đồng nghiệp được xem xét bao gồm:

    Đồng nghiệp thoải mái và dễ chịu.
    Có tinh thần đồng đội
    Sẳn sàng giúp đỡ nhau.
    Có sự nhất trí cao

 •    Lương : sự thỏa mãn về tiền lương liên quan đến cảm nhận của nhân viên về tính công bằng trong trả lương. Sự thỏa mãn về tiền lương được đo lường dựa trên các tiêu thức:

    Người lao động có thể sống hoàn toàn dựa vào thu nhập từ công ty.
    Tiền lương, thu nhập được trả công bằng.
    Tiền lương tương xứng với kết quả làm việc.
    Người lao động hài lòng về chế độ lương
Qua bước nghiên cứu sơ bộ bằng việc thảo luận nhóm với 8 nhân viên văn phòng của Hợp tác xã Xe Khách Thống Nhất về các thành phần của thỏa mãn công việc (xem bài thảo luận nhóm tại phụ lục 1), tác giả được đề nghị bổ sung thêm 3 khía cạnh thành phần công việc cho JDI để đo lường mức độ thỏa mãn của nhân viên trong ngành vận tải đường bộ tại Thành Phố Hồ Chí Minh hiện nay, 3 thành phần bổ sung đó là:

 •    Thương hiệu: liên quan đến niềm tự hào của nhân viên về thương hiệu của tổ chức.
 •    Sự đổi mới: liên quan đến cách thức đổi mới, cải tiến phương pháp làm việc tại tổ chức.
 •    Áp lực công việc: liên quan đến khối lượng công việc cũng như áp lực làm việc của nhân viên trong tổ chức.

Như vậy tổng cộng các khía cạnh thành phần công việc dùng để đo lường mức độ thỏa mãn của nhân viên đối với công việc trong nghiên cứu bao gồm:

 1.          Bản chất công việc
 2.          Cơ hội đào tạo và thăng tiến
 3.          Lãnh đạo
 4.          Đồng nghiệp
 5.          Tiền lương
 6.          Thương hiệu
 7.          Sự đổi mới
 8.          Áp lực công việc

Xem thêm:

Mối quan hệ giữa thỏa mãn công việc và gắn kết với tổ chức

Categories: Cẩm Nang

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.